Opettajan iloksi, oppilaan hyödyksi.

Pedagogisen lähestymisen näkökulma

Jos halutaan vaikuttaa oppimiseen, kannattaa tutkimusten mukaan vaikuttaa arviointiin. Lähes jokainen opettaja on kohdannut tilanteen, jossa oppilas kysyy tarkentavan kysymyksen: ”Tuleeko tämä asia kokeeseen?”. Jos opettaja vastaa ”Ei tule”, on viesti selvä oppilaalle – jokin muu asia on tärkeämpää kuin tämä. Toisaalta kääntäen, jos kevättodistukseen nostettaisiin arvioinnin kohteeksi toisten oppilaiden huomioon ottaminen, viesti asian tärkeydestä olisi hyvin selvä oppilaille ja kotiväelle.

 

  • “Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa.” (Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)
  • “Sillä, että opetukseen sisällytetään formatiivista arviointia, on valtava merkitys oppimiseen” (Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers.)

 

Se mitä pidetään esillä opetuksessa, alkaa väistämättä runsastua toiminnassa. Jos oppilasta pyydetään arvioimaan itseään ja toisiaan siinä, miten hän kohtelee toisia arjessa, oppilas väistämättä kiinnittää enemmän huomiota muiden kohteluun.

Arvioinnin tehtävät

Arvioinnilla voidaan ajatella olevan ainakin kaksi tehtävää: formatiivinen ja summatiivinen tehtävä. Summatiivisella tehtävällä on tarkoitus kuvata eri osapuolille oppilaan edistymistä ja suoritustasoa. Osapuolina voivat olla oppilas itse, huoltaja, jatko-opintopaikka ja työelämä. Summatiivisella arvioinnilla on tärkeä tehtävä koulussa ja sitä ei tule väheksyä! Se motivoi, kannustaa ja palkitsee. Toisaalta sitä voidaan käyttää myös vallan välineenä. Suomen koululaitoksessa päättöarvosanat peruskoulussa ja lukiossa ovat summatiivista arviointia.

Kun Qridin yhteydessä puhutaan arvioinnista, tarkoitetaan formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on opetuksen aikaista. Sitä tapahtuu päivittäin, se on motivoivaa ja ohjaavaa arviointia. Tällainen arviointi tulee ymmärtää prosessina, jonka tehtävä on tukea oppimista ja antaa palautetta oppilaalle hänen osaamisestaan.

Mitä arvioidaan

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan koulussa tulee arvioida oppiaineiden tiedollista osaamista ja opinnoissa edistymistä. Tämän lisäksi tulee arvioida myös laaja-alaisen osaamisen taitoja, työskentelyn taitoja sekä oppilaan käyttäytymisestä.

Qridin avulla on mahdollista arvioida ja samalla opettaa laaja-alaisen osaamisen taitoja: tiedon, taidon, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta, työskentelyn taitoja sekä käyttäytymistä. Työkalu on laadittu erityisesti jatkuvan oppimisen arviointiin ja ohjaukseen. Ilman laaja-alaisen osaamisen ja käyttäytymisen taitoja oppilaalla on vaikeuksia käsitellä oppiaineiden substanssiosaamista. Koulu, joka keskittyy laaja-alaisen osaamisen taitoihin, yleensä tuottaa menestyviä oppilaita.

Qridissä keskiössä on siis oppilaan itsereflektio. Reflektio voi liittyä tietoihin, substanssiin, laaja-alaisen osaamisen taitoihin, työskentelyn taitoihin tai käyttäytymiseen.

Miten Qridi toimii?

Opettajalla, oppilaalla ja huoltajalla on omat käyttöliittymänsä, jotka toimivat selainpohjaisesti. Opettajan käyttöliittymä on suunniteltu käytettäväksi tietokoneella. Oppilaan ja huoltajan käyttöliittymää voidaan käyttää tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla. Oppilaalla on mahdollisuus ladata käyttöä varten mobiilisovellus. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota käyttöliittymien selkeyteen ja visualisuuteen.

Qridiin kirjaudutaan omilla tunnuksilla. Mahdollistamme lapsille helpon kirjautumisen QR-koodin avulla. Olemme huomioineet erityisesti oppilaat, jotka eivät vielä osaa lukea, sekä aikuismaisemmasta käyttöliittymästä pitävät oppilaat. Mahdollistamme kirjautumisen kätevästi myös MPASS- ja Google-tunnuksilla. Teemme asiakkaan pyynnöstä lisää rajapintoja.

QRIDI MAHDOLLISTAA

Qridi tarjoaa opettajalle didaktisen lähestymistavan, jolla on helppo toteuttaa opetuksessa formatiivista arviointia monipuolisilla tavoilla. Monipuolisesti käytettynä Qridi on koulutyön organisointi- ja arviointityökalu niin opettajalle kuin oppilaille.

Qridin avulla oppilas osallistuu oppimisprosessin kaikkiin vaiheisiin:

 • tavoitteen asetteluun
 • toteutukseen
 • arviointiin

Qridi tukee oppilaan kasvua itseohjautuvaksi. Oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta tekemisestään. Näin hänelle kehittyy vahva omistajuus oppimisestaan.

 

 

 

1. TAVOITEOMINAISUUS

Opiskelu on tavoitteellista tietojen ja taitojen hankkimista. Qridissä oppilaan on mahdollista asettaa itselleen tavoitteita oppimiseen liittyen. Oppilas voi säännöllisesti pohtia ja arvioida omaa edistymistään tavoitteessaan. Opettajalla ja huoltajalla on mahdollisuus seurata tavoitteen toteutumista omista käyttöliittymistään. Opettaja voi myös asettaa omalle ryhmälleen yhteisen tavoitteen.

Tavoiteominaisuutta on useimmiten käytetty syksyn tai kevään alussa arviointikeskustelun yhteydessä oppilaan, opettajan ja huoltajan kanssa. Keskustelussa oppilas on asettanut lukukaudeksi itselleen 1-4 henkilökohtaista tavoitetta koulunkäyntiin liittyen, joiden muodostamisessa opettaja on ollut tukena. Oppilasta on pyydetty muutaman kerran kuukaudessa arvioimaan tavoitteen toteutumista. Tavoitetta onkin hyvä pitää säännöllisesti esillä, sillä sen myötä se myös alkaa runsastumaan toiminnassa!

2. TEHTÄVÄLISTA

Oppimisympäristö ei rajoitu vain luokkahuoneeseen, vaan koulun eri työskentelytilat, kaupunkiympäristö, kirjastot, sekä piha, puistot ja luonto tarjoavat mahdollisuuksia toteuttaa opetussuunnitelmaa toiminnallisesti. Harvoin opetus on myöskään täysin oppikirjakeskeistä. Opetuksessa käytetään luontevana osana esimerkiksi erilaisia sähköisiä ympäristöjä, pelejä, netin sisältöä ja lehtiä.

Tehtävälistan avulla voit

 • organisoida opetustasi, koota yhteen eri oppimisympäristöissä tapahtuvia toimintoja ja nähdä kuka oppilaista on missäkin vaiheessa omalla oppimispolullaan. Samalla oppilaat näkevät mitä heiltä vaaditaan.
 • käyttää tehtävälistaa opetussuunnitelman mukaisten oppiaineiden tavoitteiden itsearviointiin.

Tehtävälistaominaisuus on erittäin suosittu käänteisen oppimisen tavalla opettaville opettajille (engl. flipped learning).

Lue lisää Markus Humalojan tavasta käyttää Qridiä.

Lue lisää Esko Huttusen tavasta käyttää Qridiä.

3. ITSE-, VERTAIS- JA RYHMÄARVIOINNIT SEKÄ HUOLTAJAN ARVIOINNIT

Qridissä opettaja voi myös laatia erilaisia arviointikysymyksiä, joista hän voi koostaa itse-, vertais- tai ryhmäarvioinnin oppilaille sekä arviointikyselyn huoltajalle. Myös opettaja itse voi arvioida oppilaita. Arvioinnin kohteena voi olla tietoon, taitoihin, käyttäytymiseen tai laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä tavoitteita. Qridin avulla arvioinnin voi asettaa toistumaan säännöllisesti, jolloin valittuja asioita on helpompi pitää esillä ja samalla pitkällä aikavälillä tehdyistä arvioinneista muodostuu kattavaa raportointia, jota voi sitten hyödyntää arviointikeskusteluissa tai opetuksen suunnittelun tukena. Oppilaan kannalta erilaisten arviointien tekeminen pysäyttää oppilasta miettimään ja reflektoimaan omaa toimintaansa. Toisaalta kertynyt data auttaa oppilasta hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan. Rinnakkain näkyvät, eri osapuolien antamat arviot auttavat oppilasta peilaamaan omaa näkemystään muiden näkemyksiin.

Lue lisää Mikko Karjalaisen tavasta käyttää Qridiä.

Lue lisää Aija Salovaaran tavasta käyttää Qridiä.

4. PÄIVÄKIRJA

Oppimispäiväkirja mahdollistaa oppilaalle oman oppimisprosessinsa taltioinnin ja reflektoinnin monipuolisesti tekstin, emojien, kuvien ja äänitiedostojen avulla. Oppimispäiväkirjassa opettaja voi käydä myös dialogia oppilaan kanssa.

Oppimispäiväkirjaa on hyödynnetty esimerkiksi:

 • Käsityöprosessin työvaiheiden dokumentointiin
 • Portfolio-oppimisen tukena
 • Matematiikan kotitehtävien valokuvaamiseen
 • Luku- tai kuuntelutehtävien toteuttamiseen äänitiedostojen avulla

Lue lisää Marika Kerolan tavasta käyttää Qridiä.

Lue lisää Mirva Ämmälän tavasta käyttää Qridiä.

5. Opettajan antamat arvioinnit

Qridin avulla on helppo tehdä myös opettajan arviointia. Näin oppilas voi verrata itse- ja vertaisarviointia opettajan arviointiin. Halutessaan opettaja voi rajata omat arvionsa pois oppilaiden nähtäviltä.

Lue lisää Teemu Tittosen ja Rea Tiilikaisen tavasta käyttää Qridiä.

KÄYTTÄJÄTAPAUKSET

Qridi Luxemburgissa

Teemu Hinkula työskentelee matemaattisten aineiden opettajana Eurooppa-koulussa Luxemburgissa. Tässä blogikirjoituksessa Teemu kertoo mielenkiintoisesti ja konkreettisesti, miten hän on Qridiä hyödyntänyt oppilaidensa kanssa. Teemu on opettajan...
Read More

Jos haluat tulostaa itsellesi esi- ja alkuopetuksen avuksi koulutoimintaa kuvaavia hahmoja, mahdollistamme sen sinulle. Seuraavan linkin takaa löydät kuvia, jotka ovat sinun käytössäsi lisenssillä CC BY-NC-ND 4.0. Qridissä samat hahmot ovat liitettävissä oppilaiden itse- ja vertaisarviointikysymyksiin. Näin oppilaat, jotka eivät vielä osaa lukea, voivat käyttää Qridiä!

Qridi