Opettajan iloksi, oppilaan hyödyksi.

Pedagogisen lähestymisen näkökulma

Jos halutaan vaikuttaa oppimiseen, kannattaa tutkimuksien mukaan vaikuttaa arviointiin. Lähes jokainen opettaja on kohdannut tilanteen, jossa oppilas kysyy tarkentavan kysymyksen: ”Tuleeko tämä asia kokeeseen?”. Jos opettaja vastaa ”Ei tule.”, on viesti selvä oppilaalle – jokin muu asia on tärkeämpää kuin tämä. Voidaan myös miettiä tilannetta, jossa kevättodistuksessa arvioinnin kohteena olisi toisten oppilaiden huomioon ottaminen. Kotiväelle viesti asian tärkeydestä olisi hyvin selvä.

 

    • “Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa.” (Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)
    • “Sillä, että opetukseen sisällytetään formatiivista arviointia, on valtava merkitys oppimiseen” (Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers.)

 

Se mitä pidetään esillä opetuksessa, alkaa väistämättä runsastua toiminnassa. Jos oppilasta pyydetään arvioimaan itseään ja toisiaan siinä, miten hän kohtelee toisia arjessa, oppilas väistämättä kiinnittää huomiota muiden kohteluun enemmän.

Arvioinnin tehtävät

Arvioinnilla voidaan ajatella olevan ainakin kaksi tehtävää: formatiivinen ja summatiivinen tehtävä. Summatiivisella tehtävällä on tarkoitus kuvata eri osapuolille oppilaan edistymistä ja suoritustasoa. Osapuolina voivat olla oppilas itse, huoltaja, jatko-opintopaikka ja työelämä. Summatiivisella arvioinnilla on tärkeä tehtävä koulussa ja sitä ei tule väheksyä! Se motivoi, kannustaa ja palkitsee. Toisaalta sitä voidaan käyttää myös vallan välineenä. Suomen koululaitoksessa päättöarvosanat peruskoulussa ja lukiossa ovat summatiivista arviointia.

Kun Qridin yhteydessä puhutaan arvioinnista, tarkoitetaan formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on opetuksen aikaista. Sitä tapahtuu päivittäin, se on motivoivaa ja ohjaavaa arviointia. Tällainen arviointi tulee ymmärtää prosessina, jonka tehtävä on tukea oppimista ja antaa palautetta oppilaalle hänen osaamisestaan.

Mitä arvioidaan

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan koulussa tulee arvioida oppiaineiden tiedollista osaamista ja opinnoissa edistymistä. Tämän lisäksi tulee arvioida myös ns. laaja-alaisen osaamisen taitoja (engl. 21st Century Learning Skills) sekä oppilaan käyttäytymisestä.

Qridin avulla on mahdollista arvioida ja samalla opettaa laaja-alaista osaamisen taitoja: tiedon, taidon, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta sekä käyttäytymistä. Työkalu on laadittu erityisesti jatkuvan oppimisen arviointiin ja ohjaukseen. Ilman laaja-alaisen osaamisen ja käyttäytymisen taitoja oppilaalla on vaikeuksia käsitellä oppiaineiden substanssiosaamista. Koulu, joka keskittyy laaja-alaisen osaamisen taitoihin yleensä tuottaa menestyneitä oppilaita.

Qridissä keskiössä on siis oppilaan itsereflektio. Reflektio voi liittyä tietoihin, substanssiin, laaja-alaisen osaamisen taitoihin tai käyttäytymiseen.

Miten Qridi toimii?

Opettajalla, oppilaalla ja huoltajalla on omat käyttöliittymänsä, jotka toimivat selainpohjaisesti. Opettajien käyttöliittymä on suunniteltu käytettävän tietokoneella. Oppilaan ja huoltajan käyttöliittymää voidaan käyttää tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla. Oppilaalla on mahdollisuus ladata käyttöä varten mobiili-sovellus. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota käyttöliittymien selkeyteen ja visualisuuteen.

Qridiin kirjaudutaan omilla tunnuksilla. Mahdollistamme lapsille helpon kirjautumisen QR-koodin tai kuvasarjan avulla. Olemme huomioineet erityisesti oppilaat, jotka eivät vielä osaa lukea sekä aikuismaisemmasta käyttöliittymästä pitävät oppilaat. Mahdollistamme kirjautumisen kätevästi myös MPASS- ja Google-tunnuksilla. Teemme asiakkaan pyynnöstä lisää rajapintoja.

QRIDI MAHDOLLISTAA

Qridi tarjoaa opettajalle didaktisen lähestymistavan, jolla on helppo toteuttaa opetuksessa formatiivista arviointia monipuolisilla tavoilla. Monipuolisesti käytettynä Qridi on koulutyön organisointi- ja arviointityökalu niin opettajalle kuin oppilaille.

Qridin avulla oppilas osallistuu oppimisprosessin kaikkiin vaiheisiin:

  • tavoitteen asetteluun
  • toteutukseen
  • arviointiin

Qridi tukee oppilaan kasvua itseohjautuvaksi. Oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta tekemisestään. Näin hänelle kehittyy vahva omistajuus oppimisestaan.

 

 

1. TAVOITEOMINAISUUS

Opiskelu on tavoitteellista tietojen ja taitojen hankkimista. Qridissä oppilaan on mahdollista asettaa itselleen tavoitteita oppimiseen liittyen. Oppilas voi säännöllisesti miettiä omaa edistymistään tavoitteessaan asettamalla itseään vuoren rinteellä ylös tai alas. Opettajalla ja huoltajalla on mahdollisuus seurata tavoitteen toteutumista omista käyttöliittymistään. Opettaja voi myös asettaa omalle ryhmälleen yhteisen tavoitteen.

Tavoiteominaisuutta on usein miten käytetty syksyn/kevään alussa arviointikeskustelun yhteydessä oppilaan, opettajan ja huoltajan kanssa. Keskustelussa oppilas on asettanut lukukaudeksi itselleen 1-4 henkilökohtaista tavoitetta koulunkäyntiin liittyen. Opettaja on auttanut oppilasta muodostamaan mielekkään tavoitteen. Oppilasta on pyydetty muutaman kerran kuukaudessa arvioimaan tavoitteen toteutumista siirtämällä lintua vuoren rinteellä ylös tai alas. Tavoitetta on hyvä pitää säännöllisesti esillä. Näin tavoite pysyy esillä ja alkaa runsastumaan toiminnassa!

2. TEHTÄVÄLISTA

Oppimisympäristö ei rajoitu vain luokkahuoneeseen, vaan koulun eri työskentelytilat, piha, luonto, kaupunkiympäristö, kirjastot, puistot ja luonto tarjoavat mahdollisuuksia toteuttaa opetussuunnitelmaa toiminnallisesti. Harvoin opetus on myöskään täysin oppikirjakeskeistä. Opetuksessa käytetään luontevana osana erilaisia sähköisiä ympäristöjä, pelejä, netin sisältöä, lehtiä jne.

Tehtävälistan avulla voit

  • organisoida opetustasi, koota yhteen eri oppimisympäristöissä tapahtuvia toimintoja ja nähdä kuka oppilaista on missäkin vaiheessa omalla oppimispolullaan. Samalla oppilaat näkevät mitä heiltä vaaditaan.
  • käyttää tehtävälistaa opetussuunnitelman mukaisten oppiaineiden tavoitteiden itsearviointiin.

Tehtävälistaominaisuus on erittäin suosittu käänteisen oppimisen tavalla opettaville opettajille (engl. flipped learning).

Lue lisää Markus Humalojan tavasta käyttää Qridiä.

Lue lisää Esko Huttusen tavasta käyttää Qridiä.

Tehtävälistan kautta opettaja voi myös laatia erilaisia arviointikysymyksiä, joista hän voi koostaa itse-, vertais- tai ryhmäarvioinnin oppilaille sekä arviointikyselyn huoltajalle. Arvioinnin kohteena voi olla tietoon, taitoihin, käyttäytymiseen tai laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä tavoitteita. Näitä kyselyitä on mielekästä toistaa säännöllisesti. Pitkällä aikavälillä tehdyistä arvioinneista muodostuu kattavaa raportointia, jota voi sitten hyödyntää arviointikeskusteluissa tai opetuksen suunnittelun tukena. Oppilaan kannalta erilaisten arviointien tekeminen pysäyttää oppilasta miettimään ja reflektoimaan omaa toimintaansa. Toisaalta kertynyt data auttaa oppilasta hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan. Rinnakkain näkyvät, eri osapuolien antamat arviot auttavat oppilasta peilaamaan omaa näkemystään muiden näkemyksiin.

Lue lisää Mikko Karjalaisen tavasta käyttää Qridiä.

Lue lisää Aija Salovaaran tavasta käyttää Qridiä.

3. PÄIVÄKIRJA

Oppimispäiväkirjan avulla oppilas voi valokuvata esim. käsityöprosessinsa työvaiheet ja reflektoida sanallisesti tekemistään. Ominaisuus mahdollistaa opetussuunnitelman vaatimuksen dokumentoida käsityön oppimisprosessi. Päiväkirjaa käytetään myös esimerkiksi matematiikan kotitehtävien valokuvaamiseen.

Lue lisää Marika Kerolan tavasta käyttää Qridiä.

Lue lisää Mirva Ämmälän tavasta käyttää Qridiä.

4. Opettajan antamat arvioinnit

Qridin avulla on helppo tehdä myös opettajan arviointia, näin oppilas voi verrata itse- ja vertaisarviointia opettajan arviointiin. Arviointikysymykset ja arviointikohteet olisi hyvä olla samat, joita käytetään oppilaiden itse- ja vertaisarvioinneissa. Opettaja voi halutessaan asettaa asetukset niin, että oppilaat eivät näe hänen antamiaan opettajan arvioita.

Lue lisää Teemu Tittosen ja Rea Tiilikaisen tavasta käyttää Qridiä.

KÄYTTÄJÄTAPAUKSET

Jos haluat tulostaa itsellesi esi- ja alkuopetuksen avuksi koulutoimintaa kuvaavia hahmoja, mahdollistamme sen sinulle. Seuraavan linkin takaa löydät kuvia, jotka ovat sinun käytössäsi lisenssillä CC BY-NC-ND 4.0. Qridissä samat hahmot on pian liitettävissä oppilaiden itse- ja vertaisarviointikysymyksiin. Näin oppilaat, jotka eivät vielä osaa lukea, voivat käyttää Qridiä!