15 May 2020

Yhdenmukaista, tavoitteellista ja ymmärrettävää – tätä on opetussuunnitelman mukainen arviointi

Yhdenmukaisuutta arviointiin

Aiemmin tänä keväänä julkaistiin opetussuunnitelman uudistettu arviointiluku. Uudistuksen tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta, edistää suunnitelmallisuutta, avoimuutta ja johdonmukaisuutta sekä tukea oppilaan osallisuutta ja kotien ja koulujen yhteistyötä. Uudistamistyön taustalla on Opetushallituksen toteuttama laajamittainen kyselytutkimus ja monialainen asiantuntijaryhmä. Samassa yhteydessä määritellään myös tarkennetut päättöarvioinnin kriteerit, joita aletaan soveltaa syksyllä 2021.

Ohjaavaa palautetta ja osaamisen tunnistamista

Uusi arviointiluku osuu monessa suhteessa maaliin. Formatiivinen ja summatiivinen arviointi on erotettu ja määritelty entistä yksityiskohtaisemmin. Myös oppimisen, osaamisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi on eroteltu selkeästi. Tämä vähentää vääriä tulkintoja ja antaa entistä paremmat mahdollisuudet luoda kunnan ja koulun tasoille yhtenäiset ja toimivat arviointikäytänteet. Arvioinnin tehtävä on määritelty kaksijakoisesti:

  • ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi).
  • määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi).

Summatiivisen arvioinnin yhdenmukaistamisesta ja formatiivisen arvioinnin kirjaamisvelvoitteen poistamisesta voisi nopeasti tehdä tulkinnan, että formatiivisen arvioinnin roolia olisi heikennetty, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Formatiivisella arvioinnilla on erittäin vahva rooli myös uudessa arviointiluvussa:

“Formatiivinen arviointi on osa opetusta, jonka tehtävänä on ohjata oppilaan opintojen edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Formatiivinen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta, joka auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimistaan, tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämään työskentelyään. Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia. Oppilaan tekemä itse- ja vertaisarviointi ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.”
Usein kysytyt kysymykset arvioinnista – Arviointi yhdenmukaistuu, Opetushallitus, 02/2020)

Yhdenvertaista, ymmärrettävää ja tavoitteellista arviointia

Uudistuksessa korostetaan tavoitteiden näkyväksi tekemistä. Kaikki oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arviointi kohdistetaan ainoastaan opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteista johdetut kriteerit taas ovat perustana osaamisen arvioinnille. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan. Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle sopivalla tavalla. Tavoitteiden näkyväksi tekeminen ja kriteeriperustaisuus tekee summatiivisesta arvioinnista yhdenvertaista ja ymmärrettävää sekä oppilaille että vanhemmille, olipa se sanallista tai numeroarviointia.

Qridillä arvioinnin omistajaksi

Qridin käyttäjän on helppo vastata uuden arviointiluvun haasteisiin.

Itse- ja vertaisarviointi kuuluu opetussuunnitelman mukaan jokaiseen oppiaineeseen, ja työskentelyn taidot sekä laaja-alainen osaaminen ovat osa jokaisen oppiaineen arvosanaa. Qridin arviointityökalulla voi luoda itse- ja vertaisarviointikyselyjä, jotka mittaavat työskentelyn taitoja ja piirtävät näkyville laaja-alaista osaamista.

Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen onnistuu luontevasti Qridin avulla. Arviointikyselyjä ja oppilaan vastauksista kertynyttä tietoa voi helposti jakaa vanhemmille huoltajan käyttöliittymän avulla. Oppilaat voivat itse asettaa tavoitteita ja osallistua oman työskentelynsä suunnitteluun tehtävälistatyökalulla. Tavoitteiden näkyväksi tekemistä voi tukea myös Qridin tavoitetyökalulla.

Summatiivisen arvioinnin yhdenmukaistaminen ja kriteeriperustaisuus haastaa opettajaa hankkimaan ja tallentamaan tietoa oppilaan osaamisesta entistä monipuolisemmin. Qridin päiväkirjaan ja tehtävälistoihin tallentuva jälki oppilaan oppimisprosessista tukee mainiosti summatiivista arviointia ja havainnollistaa sekä oppilaalle että huoltajalle, mihin näyttöihin arvosana perustuu.

Innostutaan arvioinnista

Opetussuunnitelma haastaa kouluyhteisöjä rakentamaan arviointikulttuurin, joka sisältää yhtenäiset periaatteet ja käytänteet arvioinnin toteuttamiseen.

Qridi lupaa olla arvioinnin asiantuntija, ja lunastaa lupauksensa auttamalla kouluja yhtenäisen arviointikulttuurin rakentamisessa mm. “Innostutaan arvioinnista” -koulutuksen kautta. Qridin asiantuntijat voivat myös tukea arviointi- tai suunnittelutyöryhmän työtä arviointikäytäntöjen uudistamisessa.

Qridi